תפריט נגישות

תקנון הגרלת 101 מתנות ליום הולדת 15 למיננה

אנחנו כאן כדיי לעזור

תקנון הגרלת 101 מתנות ליום הולדת 15 למיננה

 1. הגדרות
  • "ההגרלה" - הגרלה בשם "101 מתנות ליום הולדת 15 למיננה" הנערכת ע"י עורכת ההגרלה.

ההגרלה נערכת על ידי עורכת ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז - 1977.

 • "עורכת ההגרלה" – מיננה בע"מ, המסיק 4 פארק התעשיות עמק חפר 3877701.
 • "תקופת ההגרלה" - החל מיום 7.3.2023 ועד יום 3.4.2023 בשעה 24:00, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  לאחר סיום תקופת ההגרלה, קרי ביום 4.4.2023 בשעה 9:00, יבחרו כ-101 זוכים מבין הנרשמים להגרלה במהלך תקופת ההגרלה.

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההגרלה ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

 • "המפקח" - רו"ח מוטי בדור, שכתובתו יעקב רוזן 6 רמת גן.
 • "משתתף" - כל מי שמתקיים לגביו כל האמור (במצטבר) להלן:
  • כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
  • משתתף שנרשם להגרלה בדף נחיתה ייעודי שתפעיל עורכת ההגרלה במשך תקופת ההגרלה.
  • לא רשאים להשתתף -
   • חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.
   • המפקח, עורכת ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
  • "הפרסים" -
   • יחולקו 101 פרסים שונים בהתאם לפירוט להלן, לכל זוכה פרס אחד.
    • שני זוכים יזכו בחיתולי ומגבונים של האגיס לשלושה חודשים (סך הכל 12 אריזות חיתולים אקסטרה קר ו 6 רביעיות מגבוני אקסטרה קר);
    • בית בובות ענק כולל אביזרים של אסקימוס בשווי 969 ₪;
    • 20 שמיכות טטרה האג מי מיננה;
    • 50 גלויות צילום לשנה הראשונה;
    • 7 ערכות הקלה לחורף המכילות שלושה שמנים בייבי טבע בשוווי 150 ש"ח לכל ערכה;
    • 4 ערכות הריון ולידה בשווי 250 ₪ לכל ערכה;
    • 4 ערכות הנקה בשווי 250 ₪ לכל ערכה;
    • 10 ספרים עם שם הילד של ניקניים;
    • שני מגדלי למידה פורטל יולדת.
 • "מקום עריכת ההגרלה" - . במשרדי מיננה בע"מ, המסיק 4 פארק התעשיות עמק חפר 3877701.
 1. ההשתתפות בהגרלה
  • זכאי להשתתף בהגרלה כל לקוח שירשם לדף הנחיתה הייעודי להגרלה שתפעיל עורכת ההגרלה בתקופת ההגרלה.
  • הפרטים שמחייבים את עורכת ההגרלה הם אלו שנקלטו במערכת. האחריות לתקינות הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח למערכת חלה על הלקוח בלבד.

עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית במקרה שבו בשל תקלה טכנית נתגלתה בעיה עם קליטת הנתונים במערכת, או שאלו לא נקלטו בכלל.

 1. פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, לרבות בכל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

 1. אופן עריכת ההגרלה
  • כל משתתף יהיה זכאי להירשם פעם אחת להגרלה בעמוד הייעודי שתפעיל עורכת ההגרלה במהלך תקופת ההגרלה.
  • יובהר, כי בעצם ההשתתפות בהגרלה, מאשר המשתתף מסירת פרטיו לקיברלי קלארק בע"מ, פפירוס דפוס בע"מ, בייבי טבע בע"מ, צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ, שיווק ממוקד ארדו ישראל, פורטל יולדת ודיאדה- דיאדה הורים וילדים בע"מ ואסקימוס קידס בע"מ (להלן- "החברות המשתתפות נותנות הפרסים") ובכלל זה קבלת חומר שיווקי ופרסומי מעורכת ההגרלה ומהחברות המשתתפות נותנות הפרסים כהגדרתן לעיל.
  • בעצם ההשתתפות בהגרלה, המשתתף נותן את הסכמתו המפורשת לרישום הפרטים שלו במאגרי מידע של החברות המשתתפות נותנות הפרסים.
  • למען הסר ספק, החברות המשתתפות נותנת הפרסים ישלחו למשתתף בדואר אלקטרוני ו/או ב- SMS ו/או בווטסאפ ו/או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית, ו/או  בכל דרך אחרת המותרת על פי דין, מידע בדבר שירותיה, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, וכן מאשר המשתמש קבלת תוכן פרסומי, מידע ופניות שיווקיות ישירות מהחברות המשתתפות נותנות הפרסים.
  • מובהר בזה, כי החברות המשתתפות נותנת הפרסים יהיו רשאיות  לעשות שימוש בפרטים המשתתף כמפורט בתקנון זה גם אחרי תום תקופת ההגרלה.
  • בחירת הזוכים תיערך במועד סיום ההגרלה קרי ביום 4.4.2023 בשעה 9:00. במשרדי עורכת ההגרלה ובנוכחות המפקח על ההגרלה או מי שהמפקח מינה מטעמו.
  • עובד מחברת מיננה יעביר את רשימת הנרשמים אל קובץ אקסל, יבצע פונקציית RANDOM על אותה הרשימה וממנה יצא מס' ההזמנה הזוכה באופן אקראי.
   משתתף שלא עמד בכל תנאי תקנון זה, אינו רשאי לזכות בפרס.
  • תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות ומוחלטות.
  • בתום ההגרלה יערך פרוטוקול המפרט את מהלך ההגרלה, שמות הנוכחים ושמות המשתתפים ששמם עלה בגורל. הפרוטוקול ייחתם על ידי המפקח על ההגרלה ונציגי עורכת ההגרלה.
  • מובהר כי, משתתפים ששמם עלה בגורל לא יחשבו כ"זוכים", אלא אך ורק לאחר שיעמדו בתנאים לזכייה כמפורט להלן.
 2. הזכייה וקבלת הפרס
  • הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
  • מובהר בזאת כי, עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למשתתף לממש את הפרס, במידה ויתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לחוק.
  • בתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת הפעילות את שמות הזוכים כנדרש על פי הוראות הדין.
  • פרסום תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יבוצע לאחר בחירת הזוכים, באתר עורכת ההגרלה.
  • הזוכים בהגרלה יקבלו את ההודעה על הזכייה בטלפון ו/או בדוא"ל.
  • היה ולא ניתן להעניק את הפרס למשתתף שעלה בגורל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות, תתבטל זכייתו, וזו תועבר לאחד המשתתפים שעלו בגורל בעתודה, על פי סדר שליפתם, והאמור בסעיף זה יחול גם לגביהם.
   מובהר כי משתתף שזכייתו התבטלה כאמור לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין ביטול זכייתו ולא תעמוד לו כל טענה כלפי עורכת ההגרלה.    
   ואלה הסיבות -
   • פרטי המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.
   • המשתתף לא אותר טלפונית במהלך 2 ימי עסקים, ממועד בחירת הזוכים.
   • המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמיה.
   • המשתתף לא הציג את הוכחת הזכייה תוך המועד שנקבע.
   • זכייתו של המשתתף נפסלה בהתאם לתנאי תקנון זה.
   • הזוכה ויתר על זכייתו.
   • המפקח קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף שעלה בגורל, בהתאם להוראות תקנון זה.
   • התברר כי התקבלו כתובות דוא"ל שונים, מאותו מספר טלפון.
  • לא חולק הפרס מסיבה כלשהי, עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להחליט בהתאם לשיקול דעתה מה לעשות עם הפרס.
  • עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה.
 3. מימוש הזכייה בפרס
  • הזוכים בהגרלה בפרס יקבלו הודעת דוא"ל ו/או שיחה טלפונית, מעורכת ההגרלה, ויתואם מועד מסירת הפרס.
  • אחריות לקבלת ומימוש הפרס הנה של הזוכה בלבד.
 4. הפיקוח על ההגרלה
  • ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977.
  • עותק מתקנון ההגרלה ימצא במשרדי עורכת ההגרלה, משרדי המפקח, במוקד שירות הלקוחות שמספרו 09-9549979 ובאתר עורכת ההגרלה.
  • המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים, להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת ההגרלה, אי הבנה, ספק או כל דבר אחר ובכלל זה פרשנות התקנון.
 5. כללי
  • בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.
  • ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עורכת ההגרלה או של צדדים שלישיים שעורכת ההגרלה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
  • כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.
  • המפקח, עורכת ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
  • ההשתתפות בהגרלה אסורה על קטינים.
  • מהתקנון ניתן יהיה לקבל עותק מהתקנון ממחלקת שירות הלקוחות במשרדי עורכת ההגרלה בשעות הפעילות הרגילות. בנוסף, עותק מהתקנון יהיה מצוי באתר עורכת ההגרלה.
  • לברורים אודות ההגרלה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שמספרו 09-9549979.
  • תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר ובניוזלטר אשר ישלח אל מאושרי דיוור.
  • הגרלה זו נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-1977.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע.

מיננה בע"מ

המוצר נוסף בהצלחה לסל הקניות

Back up